Borgerhjemmet

Nedenstående husorden gælder for alle beboerne i ejendommen. Beboerne har tillige pligt til at sørge for, at husordenen også overholdes af resten af beboerens husstand og andre som får adgang til lejligheden. Det er altså beboerens ansvar, at logerende, gæster og andre som er på besøg overholder reglerne og ikke generer de øvrige beboere.

Husordenen har til formål at sikre

- et godt naboskab,

- en rolig og attraktiv ejendom, og

- mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uro.

 

A. Lejlighederne

1. I tilfælde af skader på installationer, rør, ledninger m.v. eller der konstateres fejl eller forsyningsproblemer vedrørende el, vand, varme eller ventilationssystem, skal lejer straks underrette ejendomsmesteren eller administrator, så udbedring kan ske hurtigst muligt. Det samme gør sig gældende i tilfælde af angreb af skadedyr.

2. Vandspild skal undgås – besked om dryppende vandhaner og utætte cisterner/løbende toiletter skal snarest gives til ejendomsmesteren eller administrator. I øvrigt: Spar på vandet – det er dyrt (og der er vandmåler på, så du skal selv betale, hvad du bruger).

3. Brug af musikinstrumenter, radio, CD, TV o.lign.samt vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens øvrige beboere.

4. Ved større fest, vil det være hensigtsmæssigt med et opslag i opgangen, så naboerne er adviseret på forhånd.

5. Støjende renoverings-/istandsættelsesarbejder i lejlighederne (så som gulvafslibning, brug af boremaskiner m.v.) må kun finde sted i tidsrummet 07.00-20.00.

6. Husk i øvrigt at der er lydt i ejendommen Borgerhjemmet. Det kan genere naboerne, når dørene smækker - både entredørene og hoveddøren - ligesom det høres meget, når man går på gulvene (også selvom der er tæppe på) - hjemmesko i stedet for almindelige sko/støvler hjælper med til at dæmpe støjen.

7. Det er ikke tilladt at holde husdyr - hund og kat. Dog kan der ved lejlighedens overtagelse, mod indgåelse af husdyraftale, træffes aftale om at et husdyr må medtages og at der herefter ikke må genanskaffes et.

8. Parabolantenner eller andre antenner må ikke anbringes på eller ved ejendommen.

9. Altanerne skal holdes rene og ryddelige, og må ikke benyttes til opmagasineringsrum/pulterkammer. Altankasser med blomster/planter pynter, men kun hvis de er velpassede.

Vanding og anden pasning af altankasser må ikke være til gene for de øvrige beboere.

10. Markiser og altanafskærmning må kun opsættes efter aftale med bestyrelsen.

11. Udendørs tøjtørring og tæppebankning må kun finde sted på de dertil indrettede steder.

Tøjtørring samt luftning af sengetøj og tæpper m.v. må kun ske ud af vinduer i

husets yderfacader og ikke i husets inderside og fra altan.

12. Faste Tæpper skal fjernes ved fraflytning og gulve skal være afrenset for lim m.v.

13. Det er ikke tilladt at ryge i trappeopgange, vaskekælder, tørrerum samt lofts- og pulterrum.

 

B. Fællesrum

1. Der må ikke hensættes genstande på opgange, trapperum, lofts- og kældergange. Anbringelse af rollatorer og kørestole i opgange/trapperum aftales med ejendomsmesteren.

2. For vaske- og tørrerum, fælles opholds- og hobbyrum gælder særlige regler – se opslagene i disse rum.

3. Alle adgangsdøre til opgange, kældre og lofter skal holdes lukkede og låste.

4. Cykler og knallerter placeres i de dertil indrettede cykelstativer/cykelrum. Knallerter må ikke opbevares i kælderen.

 

C. Fællesarealer og grønne områder m.v.

1. Beplantning, græsarealer, borde og bænke står under beboernes opsyn. Benyttelsen beror på gensidig respekt og forståelse for at kunne være til glæde for alle.

2. Parkering af biler og motorcykler på ejendommens område er forbudt.

3. Hjemmeplejen og håndværkere skal benytte de anviste P-pladser.

4. Fodring af fritlevende dyr (udlægning/udsmidning af enhver form for mad) er under ingen omstændigheder tilladt. Udlagt mad tiltrækker ræve og rotter m.v. med risiko for sundhedsfare for beboerne.

5. Affald må kun anbringes i ejendommens affaldsposer og skal være indpakket i lukkede plastposer.

6. Flasker, aviser, blade og reklamer skal afleveres i de offentlige beholdere ved Ordrup Station (der er kun 100 meter derover!) – og altså ikke i ejendommens affaldsposer.

7. Affald og kasserede brugsting, som ikke fjernes af den almindelige renovation, kan sættes ud til storskrald. Storskrald afhentes torsdag i ulige uger, og må ikke sættes ud tidligere end aftenen/eftermiddagen før afhentning. Kontakt evt. ejendomsmesteren. Det er ikke tilladt at hensætte affald af nogen art i eller udenfor affaldsgården. Affald vil blive fjernet på lejers regning.

Affald til storskralds afhentning skal anbringes i klare plastposer og aldrig i sorte som ikke bliver fjernet af kommunen.

8. Have-/altankasseaffald lægges i de grønne havecontainere.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.12.2009 og erstatter tidligere gældende husorden.